Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19

Thông tin ủng hộ thông qua các kênh

...

Số lượng tin nhắn ủng hộ

...

Số tiền vận động thông qua tin nhắn - Cổng 1400

...

Tổng số cá nhân và tổ chức đã ủng hộ

...

Số tiền vận động thông qua Website Quỹ

Tổng cộng số tiền đã chuyển vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 tính tới
11 giờ - 09/07/2021

(Đã bao gồm quy đổi từ ngoại tệ về VNĐ)

Danh sách tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19

Danh sách cam kết ủng hộ
Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19